Dys-

Klasifikace
SPU
Dyslexie
Dysgrafie
Dysortografie
Dyskalkulie

Specifická porucha učení

Mezinárodní klasifikace nemocí (rev. 10, MKN-10) uvádí v oddíle Duševní poruchy a poruchy chování následující diagnózy související se specifickými poruchami učení:

F 80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F 81.0 Specifická porucha čtení
F 81.1 Specifická porucha psaní
F 81.2 Specifická porucha počítání
F 81.3 Smíšená porucha školních dovedností
F 81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností
F 81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná
F 82 Specifická vývojová porucha motorické funkce
F 83 Smíšené specifické vývojové poruchy
F 90.0 Porucha aktivity a pozornosti bez poruch chování
F 90.1 Hyperkinetická porucha chování

Co praví Wikipedie:

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

A co odborník:

Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. (Zelinková, 2009)

A Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS):

Jsou to poruchy‚ kde normální způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje. Postižení není prostým následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem mentální retardace a ani není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním mozku.

Jaké má označení diagnózy?

V mezinárodní klasifikaci nemocí verze 10 (MKN-10) je to: F81.

Dyslexie

Co praví Wikipedie:

Dyslexie je vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu spec. vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje nesnázemi při učení se číst při současném zachování inteligence a přiměřených sociokulturních příležitostech. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům. Vyrovnává se zvláštní péčí v dyslektických třídách.

A co odborník:

Dyslexie je specifická vývojová porucha čtení, při níž se jedinec potýká s problémy s rozpoznáním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných; má potíže s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním čtenému textu; často se vyskytuje tzv. dvojí čtení (tiché předčítání před jeho vyslovením). (Slowík, 2007).

Jaké má označení diagnózy?

V mezinárodní klasifikaci nemocí verze 10 (MKN-10) je to: R48.0

 

Dysgrafie

bude doplněno

Dysortografie

bude doplněno

Dyskalkulie

bude doplněno

Použitá literatura:

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.