Má Vaše dítě potíže s učením?

I v případě, že se u Vašeho dítěte objevuje pouze jedna z následně popsaných obtíží, zaslouží si odbornou péči. Vhodnou prevencí a nácvikem dítěti pomůžete – co půjde, napravíme, s ostatním se naučíme žít.

Dyslexie je nejčastější poruchou učení přetrvávající po celý život. Liší se v závažnosti od mírné po těžkou formu. Čím dříve je dyslexie léčena, tím lépe, pak dochází k mnohem příznivějšímu výsledku. Nikdy ovšem není pozdě.
Dyslexie, 1. Pedagogický lexikon

 

Předškoláci:

 • Je neklidné, nesoustředěné nebo příliš pasivní?
 • Má odklad školní docházky?
 • Těžko se začleňuje mezi ostatní děti?
 • Třikrát ho voláte než Vás uslyší?
 • Nerado kreslí a skládá stavebnice?

Školáci:

 • Problémy se čtením, psaním, matematikou, neklidem nebo velkou pasivitou
 • Čtení:
  • pomalu nebo naopak překotně
  • s chybami
  • nerozumí tomu, co četl
  • domýšlí si slova
  • zaměňuje písmena
  • má potíže s délkou hlásky
 • Psaní:
  • hůře si vybavuje tvary písmen
  • často si plete psací písmena, např.: r x z, a x o, m x n, S x L x Z
  • různé potíže s diktáty, opisem nebo přepisem
  • časté gramatické chyby
  • hůře rozlišuje dy-di, ty-ti, ny-ni
  • zapomíná psát háčky a čárky nad písmeny
 • Matematika:
  • ještě koncem první třídy počítá na prstech
  • potíže se slovními úlohami
  • problémy v geometrii
  • potíže s orientací v prostoru
  • není pro něho snadné naučit se hodiny
  • učitelé o něm/ní říkají: Je chytrý/á, jen kdyby chtěl/a
  • různé potíže na II.stupni ZŠ i SŠ mohou být způsobeny nerozpoznanou dyskalkulií

Naposledy aktualizováno 25. 8. 2022